بررسي سيستم اندازه¬گيري عملکرد در بيمارستان فيروزگر شهر تهران- 1382 Performance Measurement System S

بررسي سيستم اندازه¬گيري عملکرد در بيمارستان فيروزگر شهر تهران- 1382 Performance Measurement System S

بررسي-سيستم-اندازه¬گيري-عملکرد-در-بيمارستان-فيروزگر-شهر-تهران-1382-performance-measurement-system-sبررسي سيستم اندازه¬گيري عملکرد در بيمارستان فيروزگر شهر تهران- 1382
Performance Measurement System Survey in Phiroozgar Hospital In Tehran-1382

چکيده
مقدمه: صاحبان بيمارستانها براي اينکه بتوانند عملكرد خود را در سطح مطلوب حفظ نموده و بقاي خود را تضمين نمايند، بايد بتوانند تصميمات آگاهانه اتخاذ نمايند، لذا ملزم به رعايت اصولي از جمله ارزيابي و اندازه¬گيري عملکرد و دريافت آگاهي از وضعيت بيمارستانهاي تحت مديريت خود مي¬باشند. ليکن بدليل عدم بررسي دقيق روشهاي اصلي مورد استفاده براي اندازه¬گيري عملكرد در حيطه بيمارستانها انجام پژوهش بيشتر در اين زمينه ضروري مي¬نمايد و در پژوهش حاضر به بررسي سيستم اندازه¬گيري عملکرد در بيمارستان (مرکز آموزشي درماني) فيروزگر تهران در سال 1382 پرداخته شده است.
روش¬پژوهش: اين پژوهش بصورت مقطعي انجام گرفته است. جامعه اين پژوهش، مرکز آموزشي درماني (بيمارستان) عمومي فيروزگر تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ايران بوده است. بدين منظور، پس از مطالعه کتابخانه¬اي و جمع¬آوري اطلاعات اوليه و طبقه بندي آنها بر اساس اهداف پژوهش، ‘ ملزومات سيستم اندازه¬گيري عملکرد’ در نه بخش توسط پرسشنامه¬ و ‘ويژگيهاي سيستم اندازه¬گيري عملکرد’ در 6 بخش توسط چک¬ليست ارزيابي گرديد. پس از تاييد اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتيد و متخصصين امر و ثبات آن به روش آزمون باز آزمون در مجموع 38 پرسشنامه تکميل گرديد و داده هاي بدست آمده بهمراه چک¬ليست تکميل شده به روش مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک پس از ورود اطلاعات در نرم¬افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و بر اساس يافته¬هاي پژوهش و مقايسه آن با وضعيت اندازه¬گيري عملکرد در سيستم بهداشتي درماني کشورهاي کانادا، انگلستان و نيوزيلند، الگوئي براي سيستم اندازه¬گيري عملکرد بيمارستان فيروزگر پيشنهاد گرديد.
يافته¬ها: يافته¬هاي پژوهش در 21 جدول ارائه گرديده است. يافته¬هاي مربوط به ملزومات اندازه¬گيري عملکرد نشان داد که سيستم ارتباطات داراي بهترين وضعيت با امتياز 59(82%) و وضعيت فرايندهاي کليدي و سيستم پرداخت بترتيب با کسب امتياز 43(60%) و 45(62%) داراي ضعيفترين وضعيت بوده¬اند. و در زمينه ويژگيهاي سيستم اندازه¬گيري عملکرد از مجموع 70 آيتم نامبرده شده28 مورد (40%) در بيمارستان فيروزگر وجود داشته است.
نتيجه¬گيري: بر اساس نقاط ضعف وضعيت موجود اندازه¬گيري عملکرد در بيمارستان فيروزگر، الگوئي پيشنهاد گرديده است که کاربرد و اجراي آن به حل مشکل سيستم اندازه¬گيري عملکرد کمک نموده و با فراهم سازي اطلاعات جامع از همه بخشهاي بيمارستان، در نهايت موجبات بهبود عملکرد بيمارستان را ايجاد خواهد نمود.
کليد واژه¬ها: اندازه¬گيري عملکرد، بيمارستان، اندازه¬گيري، عملکرد، سيستم.
Performance Measurement System Survey in Phiroozgar Hospital In Tehran-1382

Abstract
Introduction: Hospital’s owners should make wise decisions for maintaining their performance in desired level and surviving; therefore, they are needed to evaluate and measure their performance and get information about their hospitals, but main methods of performance measuring in hospitals precisely; therefore, researching is needed in this context. This researching is done to review performance measurement system in Firoozgar Hospital in 1382.
Research Methodology: The research was done cross sectional. After searching the subject in books and articled and also internet, the researcher divided the performance measurement system into two parts: the requirements performance measurement system, and the characteristics performance measurement system. In order to measure the aforementioned factors a questionnaire and a checklist were prepared and distributed among 38 staff from different wards of hospital. It was done after determining their validity and reliability. Finally, according to the collected information, a framework for performance measurement system was proposed.
Finding: The finding of the research are presented in 21 table. According to checklist which 40% (28items out of 70) of total items related to the characteristics and of performance measurement system was available. According to the questionnaire, communication system whit score 59(82%) is in the best position and the key processes whit score 43(60%) and payment system whit score 45(62%) have been in the weakest position.
Conclusion: According to the weakest point of the existing condition of the performance measurement in the Firoozgar Hospital, there is recommended a plan that by utilizing it we will help the problem solving performance measurement system and through providing comprehensive information about finally, it will lead to improvement in hospital performance.
Keywords: performance measurement, hospital, performance, measurement, system.

دانلود فایل

بدون دیدگاه برای بررسي سيستم اندازه¬گيري عملکرد در بيمارستان فيروزگر شهر تهران- 1382 Performance Measurement System S

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *